سوالات متداول

۱۳۹۷-۰۵-۲۶

آنژو پلاستی کرونای چیست

ممکن است سرخ رگ های شما متعاقب رسوب کلسترول ، سلول ها و سایر مواد دچار گرفتگی شوند.این امر سبب کاهش جریان خون به قلب شده […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶

مراقبت ها