مرداد

۱۳۹۷-۰۵-۲۶

آنژو پلاستی کرونای چیست

ممکن است سرخ رگ های شما متعاقب رسوب کلسترول ، سلول ها و سایر مواد دچار گرفتگی شوند.این امر سبب کاهش جریان خون به قلب شده […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶

مراقبت ها

۱۳۹۷-۰۵-۲۶

مراقبت های عمل قلب باز در منزل

دکتر عباس صالحی: پس از یک جراحی قلبی ، چگونه من می توانم بهبود پیدا کنم ؟   درست پس از جراحی قلبی ،من باید انتظار […]
۱۳۹۷-۰۵-۲۶

مراقبت بعد از ترخیص بیماران عروق کرونر

دکتر عباس صالحی  مراقبت های پرستاری پس از جراحی عروق کرونر   قلب یکی از اعضای مهم بدن است که وظیفه آن خونرسانی و رساندن اکسیژن […]